Lớp Tiếng Anh Mầm Non

Bé Linh Đan | Lớp P1-C1
Bé Thảo Tiên | Lớp P2-C1
Bé Nhật Minh | Lớp P2-C1
Bé Minh Kiên | Lớp P2-C1
Bé Đăng Khoa | Lớp P2-C1
Bé Nguyệt Minh | Lớp P2-C1
Bé Khánh Vy | Lớp P2-C1
Bé Bảo Hân | Lớp P2-C1

Lớp Tiếng Anh Thiếu Nhi

Bé An Khánh | Starter 1
Bé Anh Đức | Starters 1
Bé Khánh My | Lớp Movers
Bé Việt Quốc | Lớp Flyers

Lớp Tiếng Anh Thiếu Niên

Vĩnh Khang – Đạt Long | Lớp KET