Lớp Tiếng Anh Mầm Non

Bé Chiêm Nguyễn Linh Đan | Lớp P1-C1
Bé Nguyễn Trần Minh Kiên | Lớp P2-C1
Bé Bùi Anh Đức | Starter 1

Lớp Tiếng Anh Thiếu Nhi

Bé Hoàng An Khánh | Starter 1
Bé Huỳnh Khánh My | Lớp M-C1
Bé Huỳnh Khánh My | Lớp M-C1

Lớp Tiếng Anh Thiếu Niên